معاونت دانشجویی فرهنگی / معرفی مدیریت

 

 

مدیر: سید مصطفی سیدیان

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد علوم قرآن و حدیث

تلفن تماس: 02537604070 داخلی 364