پنج شنبه ٠٣ مهر ١٣٩٩

معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی / رشته های تحصیلی

 

ردیف

کارشناسی

کارشناسی ارشد

دکتری

1

تربیت معلم قرآن کریم (کارشناسی ناپیوسته)

علوم قرآن مجید

تفسیر تطبیقی قرآن

2

تفسیر قرآن مجید

تفسیر قرآن مجید

3

علوم قرآن مجید

علوم قرآن و حدیث

4

فنون قرائت، تلاوت و کتابت قرآن مجید

مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی

5

تربیت معلم قرآن مجید

تفسیر و علوم قرآن

6

علوم قرآن و حدیث

 

7

علوم و معارف قرآن

 

8

علوم حدیث

9

معارف قرآن

10

فقه و مبانی حقوق اسلامی

11

علوم قرآن و حدیث (رشته تجمیع شده)

 

 

 

ردیف
محل تحصیل
مرد
زن
رشته تحصیلی
دوره
1
محل تحصیل شاهرود


زن
تربیت معلم قرآن مجید
روزانه
2
محل تحصیل دولت آباد اصفهان


زن
تربیت معلم قرآن مجید
روزانه
3
محل تحصیل میبد
مرد


تربیت معلم قرآن مجید
روزانه
4
محل تحصیل زابل
مرد


تربیت معلم قرآن مجید
روزانه
5
محل تحصیل خوی


زن
تربیت معلم قرآن مجید
روزانه
6
محل تحصیل آمل
مرد


تربیت معلم قرآن مجید
روزانه
7
محل تحصیل سبزوار
مرد


تربیت معلم قرآن مجید
روزانه
8
محل تحصیل بجنورد
مرد


تربیت معلم قرآن مجید
روزانه
9
محل تحصیل خمین
مرد


تفسیر قرآن مجید
روزانه
10
محل تحصیل مشهد
مرد


تفسیر قرآن مجید
روزانه
11
محل تحصیل ملایر
مرد


تفسیر قرآن مجید
روزانه
12
محل تحصیل مراغه
مرد


تفسیر قرآن مجید
روزانه
13
محل تحصیل شیراز
مرد


تفسیر قرآن مجید
روزانه
14
محل تحصیل شاهرود
مرد


تفسیر قرآن مجید
روزانه
15
محل تحصیل دولت آباد اصفهان
مرد


تفسیر قرآن مجید
روزانه
16
محل تحصیل زاهدان


زن
تفسیر قرآن مجید
روزانه
17
محل تحصیل گراش استان فارس


زن
تفسیر قرآن مجید
روزانه
18
محل تحصیل کرمانشاه


زن
تفسیر قرآن مجید
روزانه
19
محل تحصیل میبد


زن
تفسیر قرآن مجید
روزانه
20
محل تحصیل قم


زن
تفسیر قرآن مجید
روزانه
21
محل تحصیل زابل


زن
تفسیر قرآن مجید
روزانه
22
محل تحصیل ایلام


زن
تفسیر قرآن مجید
روزانه
23
محل تحصیل بجنورد


زن
تفسیر قرآن مجید
روزانه
24
محل تحصیل دامغان


زن
تفسیر قرآن مجید
روزانه
25
محل تحصیل بندرعباس
مرد


تفسیر قرآن مجید
روزانه
26
محل تحصیل قم
مرد


تفسیر قرآن مجید
روزانه
27
محل تحصیل گراش استان فارس


زن
علوم قرآن مجید
روزانه
28
محل تحصیل ملایر


زن
علوم قرآن مجید
روزانه
29
محل تحصیل مشهد


زن
علوم قرآن مجید
روزانه
30
محل تحصیل مراغه


زن
علوم قرآن مجید
روزانه
31
محل تحصیل شیراز


زن
علوم قرآن مجید
روزانه
32
محل تحصیل دولت آباد اصفهان


زن
علوم قرآن مجید
روزانه
33
محل تحصیل تهران


زن
علوم قرآن مجید
روزانه
34
محل تحصیل آمل


زن
علوم قرآن مجید
روزانه
35
محل تحصیل زاهدان
مرد


علوم قرآن مجید
روزانه
36
محل تحصیل کرمانشاه
مرد


علوم قرآن مجید
روزانه
37
محل تحصیل خوی
مرد


علوم قرآن مجید
روزانه
38
محل تحصیل خمین
مرد


علوم قرآن مجید
روزانه
39
محل تحصیل تهران
مرد


علوم قرآن مجید
روزانه
40
محل تحصیل ایلام
مرد


علوم قرآن مجید
روزانه
41
محل تحصیل دامغان
مرد


علوم قرآن مجید
روزانه
42
محل تحصیل بندرعباس


زن
علوم قرآن مجید
روزانه
43
محل تحصیل سبزوار


زن
فنون قرائت تلاوت و کتابت قرآن مجید
روزانه