جستجوگر شماره تماس
 

فرم جستجو
  
  
 و  يا


نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره مستقیم شماره داخلی دانشکده کدشهر
رضا سعادت نیا معاون آموزش و پژوهش 45850771 106 اصفهان 31
محمدهادی تسلمیان کارشناس پژوهش 45850771 107 اصفهان 31
روح الله ناظمی کارشناس آموزشی 45850771 108 اصفهان 31
مهدی اثنی عشران معاون توسعه مدیریت و منابع 45850774 111 اصفهان 31
سعید رمضانی کارشناس اداری و مالی 45850771 110 اصفهان 31
ولی الله محمدی مدیر دانشجویی 45850771 114 اصفهان 31
سید علی حسینی كارشناس دانشجويي 45850771 113 اصفهان 31
خوابگاه خواهران مسئول خوابگاه خواهران 45850771 115 اصفهان 31
دانیال نیک آیین کارشناس برنامه ریزی راهبردی، آمار و فناوری 45850771 118 اصفهان 31
مجتبی میرزاخانی کارشناس فرهنگی و کانون قرآن و عترت 45850771 119 اصفهان 31
لیلا قصابی کارشناس کتابخانه 45850771 117 اصفهان 31
حفاظت فیزیکی حفاظت فیزیکی 45850771 101 اصفهان 31
محمد قاسم احمدی رئیس دانشکده 32243841 11 ايلام 84
محمد سبزی مسئول دفتر ریاست، روابط عمومی و دبیرخانه 32243841 11 ايلام 84
عامر زمیر زاده معاون توسعه مدیریت و منابع 32243841 15 ايلام 84
حسین نوری معاون آموزش و پژوهش 32243841 22 ايلام 84
فریدون رضایی کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی 32243845 22 ايلام 84
سید ادریس ناصری کارشناس پژوهش 32243841 16 ايلام 84
حامد نوروزیان کارشناس دانشجویی فرهنگی 32243841 21 ايلام 84
فاطمه جوهری پور کارشناس کتابخانه 32243841 23 ايلام 84
منظر نریمانی زاده مسئول خوابگاه خواهران 32243841 23 ايلام 84
حفاظت فیزیکی حفاظت فیزیکی 32243841 11 ايلام 84
رحیم مهدوی پور رئیس دانشکده 32289364 11 بجنورد 58
حسن شاکری مسئول دفتر ریاست، روابط عمومی و دبیرخانه 32289364 11 بجنورد 58
مهدی آریان فر معاون توسعه مدیریت و منابع 32289364 13 بجنورد 58
آسیه بروشکی کارشناس اداری و مالی 32289364 15 بجنورد 58
علی آهنگ معاون آموزش و پژوهش 32289364 19 بجنورد 58
عاطفه ناصری کارشناس آموزشی 32289364 17 بجنورد 58
مریم رجبی کارشناس پژوهشی 32289364 23 بجنورد 58
فاطمه بابایی کارشناس دانشجویی فرهنگی 32289364 20 بجنورد 58
فاطمه بابایی کارشناس دانشجویی فرهنگی 32289364 20 بجنورد 58
جواد دهقان کارشناس برنامه ریزی راهبردی، آمار و فناوری 32289364 18 بجنورد 58
جواد دهقان کارشناس برنامه ریزی راهبردی، آمار و فناوری 32289364 18 بجنورد 58
محمدرضا علی نژاد کارشناس حراست 32289371 16 بجنورد 58
مصطفی رجایی مسوول خوابگاه برادران 32235662 32235662 بجنورد 58
حفاظت فیزیکی حفاظت فیزیکی 32289385 25 بجنورد 58
علی محمدی آشنانی رئیس دانشکده 66705075 214 تهران 21
مریم جعفریان مسئول دفتر ریاست، روابط عمومی و دبیرخانه 66705075 214 تهران 21
علیزاده کارشناس اداری و مالی 66705075 115 تهران 21
عظیم پور معاون آموزش و پژوهش 66705075 119 تهران 21
رمضانی کارشناس آموزشی 66705075 117 تهران 21
ابطحی کارشناس پژوهشی 66705075 118 تهران 21
حقی کارشناس برنامه ریزی راهبردی، آمار و فناوری 66705075 122 تهران 21
حسینی کارشناس دانشجویی فرهنگی 66705075 120 تهران 21
نوری کارشناس حراست 66705075 120 تهران 21
مقنیان کارشناس قرآن و عترت 66705075 128 تهران 21
حفاظت فیزیکی حفاظت فیزیکی 66705075 111 تهران 21
سیدعبدالکریم خوببین خوشنظر رئیس دانشکده 33423175 33423175 خرم اباد 66
سعید مرادی مسئول دفتر ریاست، روابط عمومی و دبیرخانه 33423175 33423175 خرم اباد 66
سجاد کردیوند کارشناس اداری و مالی 33423175 33423175 خرم اباد 66
صمد اسمی معاون آموزش و پژوهش 33400513 33400513 خرم اباد 66
محبوبه ملکی حسنوند کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی 33205392 33205392 خرم اباد 66
محبوبه ملکی حسنوند کارشناس پژوهشی 33205392 33205392 خرم اباد 66
خدیجه زینی وند کارشناس دانشجویی فرهنگی 33208578 33208578 خرم اباد 66
مجتبی احمدی کارشناس برنامه ریزی راهبردی، آمار و فناوری 33423175 33423175 خرم اباد 66
حفاظت فیزیکی حفاظت فیزیکی 33423175 33423175 خرم اباد 66
محمدحسین رجبیه رئیس دانشکده 46342044 121 خمين 86
مصطفی ابراهیمی مسئول دفتر ریاست، روابط عمومی و دبیرخانه 46342044 121 خمين 86
حمید کمانکش معاون توسعه مدیریت و منابع 46342044 102 خمين 86
زهرا احمدی کارشناس اداری و مالی 46342044 105 خمين 86