جستجوگر شماره تماس
 

فرم جستجو
  
  
 و  يا


نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره مستقیم شماره داخلی دانشکده کدشهر
علیرضا طهماسب پور مسئول دفتر ریاست، روابط عمومی و دبیرخانه 38360620 101 كرمانشاه 83
علیرضا طهماسب پور معاون توسعه مدیریت و منابع 38387169 101 كرمانشاه 83
غلامرضا امینی مسئول دفتر ریاست، روابط عمومی و دبیرخانه 38360255 115 كرمانشاه 83
آذر سیاحی کرم بستی کارشناس اداری و مالی 38360255 103 كرمانشاه 83
مجید چهری معاون آموزش و پژوهش 38361934 105 كرمانشاه 83
نگار کرمیان کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی 38360255 102 كرمانشاه 83
افشین آیینی کارشناس دانشجویی فرهنگی 38360255 122 كرمانشاه 83
مریم خسروی کارشناس پژوهشی 38360255 120 كرمانشاه 83
مریم زنگیوندی کارشناس برنامه ریزی راهبردی، آمار و فناوری 38360255 123 كرمانشاه 83
انسیه صباغی کارشناس کتابخانه 38360255 121 كرمانشاه 83
عزیز صفری مسوول خوابگاه برادران 38368119 38368119 كرمانشاه 83
کافیه حاجی علیانی مسوول خوابگاه خواهران 38368699 38368699 كرمانشاه 83
حفاظت فیزیکی حفاظت فیزیکی 38360255 132 كرمانشاه 83
آصف باصره رئیس دانشکده 33563820 11 بندرعباس 76
محمدرضا عباس زاده مسئول دفتر ریاست، روابط عمومی و دبیرخانه 33552729 11 بندرعباس 76
مهرداد پناهنده هونجانی کارشناس اداری و مالی 33550453 12 بندرعباس 76
مجید جویا شندی کارشناس دانشجویی 33559556 14 بندرعباس 76
روزیتا جویا شندی کارشناس آموزشی 33550453 15 بندرعباس 76
سید عبدالخالق حسینی کارشناس فرهنگی و کانون قرآن و عترت 33550453 16 بندرعباس 76
حسن شریعتی نسب کارشناس پژوهشی 33550453 23 بندرعباس 76
روزیتا جویا شندی کارشناس برنامه ریزی راهبردی، آمار و فناوری 33550453 15 بندرعباس 76
انیس فرهودی کارشناس کتابخانه 33550453 26 بندرعباس 76
معصومه شمس الدینی مسوول خوابگاه خواهران 33620311 33620311 بندرعباس 76
حفاظت فیزیکی حفاظت فیزیکی 33550453 22 بندرعباس 76
محمد سبحانی یامچی رئیس دانشکده 37237300 37237300 مراغه 41
علی عباسی مسئول دفتر ریاست، روابط عمومی و دبیرخانه 37237300 37237300 مراغه 41
بهمن هادیلو معاون توسعه مدیریت و منابع 37232666 37232666 مراغه 41
محسن کتابچی کارشناس اداری و مالی 37255266 37255266 مراغه 41
احد داوری معاون آموزش و پژوهش 37255256 37255256 مراغه 41
حمید کمانکش رئیس دانشکده 33294766 101 زاهدان 54
عباس قربان زاده مسئول دفتر ریاست، روابط عمومی و دبیرخانه 33294766 101 زاهدان 54
حمیدرضا حیدری نسب معاون آموزش و پژوهش 33294766 103 زاهدان 54
فاطمه احمدی کارشناس آموزشی 33294766 107 زاهدان 54
رمضان عالی کارشناس اداری و مالی 33294766 108 زاهدان 54
ملک فهرجی کارشناس دانشجویی 33294766 115 زاهدان 54
سید سلمان حیدری کارشناس برنامه ریزی راهبردی، آمار و فناوری 33294766 116 زاهدان 54
راضیه شهرکی کارشناس کتابخانه 33294766 105 زاهدان 54
حفاظت فیزیکی حفاظت فیزیکی 33294766 121 زاهدان 54
محمد عباسی 37604070 309 سازمان مرکزی دانشگاه