شنبه ١٦ آذر ١٣٩٨

صفحه دانشکده ها / هیئت علمی دانشکده ها

 

فرم جستجو
  
  
  
 و  يا


دانشکده نام نام خانوادگی نوع استخدام عنوان مسئولیت / پست عکس
محمدعلي حيدري مزرعه آخوند هيأت علمي پيماني مدیر گروه
محمد مهدي خواجه پور بنادکي هيأت علمي پيماني معاون آموزشی و پژوهشی
مجتبي محمدي مزرعه شاهي هيأت علمي پيماني معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی