پنج شنبه ٠٢ خرداد ١٣٩٨

صفحه دانشکده ها / هیئت علمی دانشکده ها

 

فرم جستجو
  
  
  
 و  يا


دانشکده نام نام خانوادگی نوع استخدام عنوان مسئولیت / پست عکس صفحه شخصی
اصفهان محمدوحيد شيخ بهائي هيات علمي بورسيه    
اصفهان حسين غفوري هيات علمي بورسيه    
اصفهان نفيسه آذربايجاني هيات علمي بورسيه    
اصفهان رضا سعادت نيا هيأت علمي پيماني معاون آموزشی و پژوهشی  
ايلام فرحناز وحيدنيا هيات علمي بورسيه    
ايلام مسعود اقبالي هيأت علمي پيماني    
آمل سيدعبدلله اصفهاني هيأت علمي پيماني معاون آموزشی و پژوهشی  
آمل سيدقاسم حسيني هيأت علمي پيماني    
آمل سيدمعصوم حسيني هيأت علمي پيماني رییس دانشکده  
آمل سيده فاطمه سليمي هيأت علمي پيماني    
آمل جواد فرامرزي هيأت علمي پيماني    
بجنورد مرتضي چراغچي باشي استانه هيات علمي بورسيه    
بجنورد علي آهنگ هيأت علمي پيماني معاون آموزشی و پژوهشی  
بجنورد مهدي آريان فر هيأت علمي پيماني معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی  
بجنورد عباسعلي حسن پور مقدم هيأت علمي پيماني مدیر گروه  
تهران حميد حسن زاده اصفهاني قرارداد همکاري علمي    
تهران علي محمدي آشناني هيأت علمي پيماني    
تهران زهره اخوان مقدم هيأت علمي پيماني    
تهران عظيم عظيم پور مقدم هيأت علمي پيماني معاون آموزشی و پژوهشی  
تهران علي غضنفري هيأت علمي پيماني رییس دانشکده  
تهران فاطمه كاظم زاده هيأت علمي پيماني    
تهران طاهره سادات طباطبائي امين هيأت علمي پيماني    
خمين سيدمحمد اسماعيلي هيأت علمي پيماني    
خمين احمد اميدوار هيأت علمي پيماني    
خمين محمدمهدي كريمي نيا هيأت علمي پيماني    
خوي نوروز اميني قرارداد همکاري علمي مدیر گروه  
خوي عسگر بابازاده اقدم هيأت علمي پيماني معاون آموزشی و پژوهشی  
خوي حسين خاني كلقاي هيأت علمي پيماني    
خوي معصومه قنبرپور هيأت علمي پيماني    
خوي ولي نوروزي هيأت علمي پيماني رییس دانشکده  
زابل عيسي ملاشاهي زارع قرارداد همکاري علمي رییس دانشکده  
زاهدان حميدرضا حيدري نسب هيأت علمي پيماني معاون آموزشی و پژوهشی  
سبزوار محمد محقق هيات علمي بورسيه    
سبزوار محمد رضا بركات هيأت علمي پيماني معاون آموزشی و پژوهشی  
شاهرود مريم طاهري زاده قرارداد همکاري علمي    
شاهرود روح الله محمدي قرارداد همکاري علمي مدیر گروه  
شاهرود محمد اسماعيل صالحي زاده هيأت علمي پيماني معاون آموزشی و پژوهشی  
شاهرود محدثه حاجي اکبري هيأت علمي نيمه وقت مدیر گروه  
شيراز سميه ذوالقدرنيا قرارداد همکاري علمي    
شيراز زينب روستائي هيأت علمي پيماني    
شيراز مجيد صادقي مزيدي هيأت علمي پيماني معاون اداری و مالی و دانشجویی  
شيراز وفادار كشاورزي هيأت علمي پيماني    
شيراز عبدالرسول هاديان شيرازي هيأت علمي پيماني    
شيراز محمدعلي همتي هيأت علمي پيماني    
قم محمود ابوترابي ابندانسري هيأت علمي پيماني رییس دانشکده  
قم سکينه آخوند هيأت علمي پيماني    
قم محمد اكبري هيأت علمي پيماني    
قم مهدي باکوئي هيأت علمي پيماني معاون آموزشی و پژوهشی  
قم جعفر بچاري هيأت علمي پيماني رییس دانشکده خرم آباد  
قم سيدعبدالرسول حسيني زاده هيأت علمي پيماني مدیر گروه