معاونت دانشجویی فرهنگی / معرفی معاونت

 

 

 يكي از رسالتهاي دانشگاه تمدن ساز، بخصوص دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم، آماده نمودن دانشجویان براي زندگي با الگوی قرآنی و اسلامی در جامعه است. او بايد در زمينه­ هاي علمي و فرهنگي و مهارتهاي اجتماعي، به گونه­ ای تربيت شود كه به زینت علم و اخلاق مزین گشته و به عنوان عضو مؤثر جامعه انجام وظيفه نماید. معاونت دانشجویی، فرهنگی و اجتماعی دانشگاه با زير مجموعه ­هاي خود تلاش دارد تا با مشاركت حداكثري و فعّال دانشجويان محترم، زمينه ارتقاي علمي و فرهنگي آنان را فراهم نمايد. این معاونت در راستای اهداف فرهنگی و دانشجویی، همت خود را به پاسخگویی به نیازهای فرهنگی، هنری، مذهبی و اجتماعی دانشجویان، اساتید و کارکنان معطوف کرده است. تلاش این معاونت بر آن است که دانشجویان ما از نظر فرهنگی نسبت به زمان ورود متحول و دانشکده ها و دانشگاه نیز به نقطه مطلوب برسد. جهت دستیابی به این مهم، تدوین چشم ­انداز، ترسیم اهداف، ماموریتها و راهبردها امری ضروری است و بر این اساس بیانیه چشم ­انداز و ماموریت زیر تدوین گردیده است.

دستگاه فرهنگی دانشگاه، دستگاهی رشدیافته و بالنده همراه با ارزش های اسلامی در محیط دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم و با رویکرد ایمان افزایی و پیشتاز در مهندسی و مدیریت فرهنگی.


ماموریت معاونت دانشجویی فرهنگی

توسعه و گسترش فرهنگ و ارزش های قرآنی و اسلامی و انقلابی و پرورش انسانهای ارزشی، متعهد و متخلق به اخلاق اسلامی، حفظ هویت معنوی و اسلامی در محیط دانشگاه و تقویت و افزایش کارکردهای فرهنگی با رویکرد قرآنی.

مطالب مرتبط
اخبار و اطلاعیه های مرتبط
سامانه های مرتبط دانشجویی فرهنگی