نام و نام خانوادگی
دانشگاه محل تحصیل
 شماره همراه :
   
 پست الکترونیک:
   
سال تحصیلی ورود
جنسیت
فرم تکمیل شده درخواست پذیرش بدون آزمون (فایل PDF)
 
تصویر ریز نمرات تا پایان نیم سال هفتم یاهشتم(پایان نیم سال اول 94-95)
 
تصویر صفحه اول شناسنامه
 
تصویر کارت ملی
 
آپلود مدارک فعالیت های علمی آموزشی
 
آپلود مدارک پژوهشی
 
آپلود مدارک فعالیت های قرآنی
 
آپلود مدارک فعالیت های فرهنگی