گزارش کارگاه آموزشی و پژوهشی معاونان وکارشناسان پژوهش و کتابخانه ها در دانشکده آمل

گزارش فعالیت های معاونت پژوهشی دانشگاه در شش ماهه سال 1396  

گزارش هفته پژوهش دانشگاه در آذر ماه دی ماه 1396