جمعه ٠٧ آذر ١٣٩٩

هییت اجرایی جذب هییت علمی

 

دبیرخانه هیأت اجرایی جذب هیأت علمی

دبیرخانه هیأت اجرایی جذب هیأت علمی زیرنظر قائم مقام دانشگاه به انجام امور مربوط به اعضای هیأت علمی دانشگاه می پردازد.

بر اساس دستور العمل ایلاغی هیأت عالی جذب هیأت علمی (شورای انقلاب فرهنگی) این دبیرخانه وظایفی از قبیل جذب، استخدام، تبدیل وضعیت ، راتبه ، انتقال یا مأموریت و ... را به عهده دارد. همچنین نظارت بر حسن اجرای قوانین و مقررات مربوط به استخدام اعضای هیأت علمی نیز از وظایف این دبیرخانه به شمار می رود.

با حکم قائم مقام دانشگاه ، مسئول دبیرخانه هیأت اجرایی جذب هیأت علمی با جناب آقای حسین فیضی می باشد.

2- شوراها

هیأت اجرایی جذب هیأت علمی

کمیته منتخب ترفیع پایه

کمیته انتظامی هیأت علمی

 

مطالب مرتبط