رشته های تحصیلی
 
رشته های دانشگاه علوم و معارف در بخش کارشناسی
علوم قرآن و حدیث
تفسیر قرآن مجید
علوم قرآن مجید
فنون تلاوت، قرائت و کتابت قرآن مجید
تربیت معلم قرآن مجید
علوم و معارف قرآن
علوم حدیث
معارف قرآن
فقه و مبانی حقوق اسلامی
تربیت معلم قرآن کریم (ناپیوسته)
 
 
رشته های دانشگاه علوم و معارف در بخش کارشناسی ارشد
علوم قرآن مجید
تفسیر و علوم قرآن
علوم قرآن و حدیث
 
 
رشته های دانشگاه علوم و معارف در بخش دکترا
تفسیر تطبیقی قرآن