رشته های تحصیلی
 
رشته تحصیلی دانشگاه در مقطع کارشناسی
علوم قرآن و حدیث
 
 
رشته های تحصیلی دانشگاه در مقطع کارشناسی ارشد
علوم قرآن مجید
تفسیر قرآن مجید
علوم قرآن و حدیث
 
 
رشته تحصیلی دانشگاه در مقطع دکترا
تفسیر تطبیقی قرآن