معرفی کارمندان و شماره تماس
 

دكتر رضا امانی

سمت: معاون پژوهش دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم

رشته و گرايش تحصيلي: دكتري ادبیات عرب

شماره تماس: 37604070-025

داخلي: 355

رايانامه: amani@quran.ac.ir

روز و ساعت پاسخگويي به تماسها: شنبه - یکشنبه و سه شنبه از ساعت 9 الی 10

 


دکتر رحمان عشریه

سمت: مدیر پژوهش دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم

رشته و گرايش تحصيلي: دكتري تفسیر علوم قرآن

شماره تماس: 37604070-025

داخلي: 308

رايانامه: oshryieh@quran.ac.ir

روز و ساعت پاسخگويي به تماسها: شنبه الی سه شنبه از ساعت 10 الی 12


مجتبی قاسمی

سمت: مدیر همکاری های علمی و دبیرخانه همایش های  دانشگاه علوم و معارف قرآن كريم

رشته و گرايش تحصيلي: دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق

شماره تماس: 37604070-025

داخلي: 350

رايانامه: ghasemi@quran.ac.ir

روز و ساعت پاسخگويي به تماسها: همه روزه از ساعت 08:00 الی 16:00

 


 

کارشناسان معاونت پژوهشی
نام و نام خانوادگی سمت شماره داخلی
روح الله متقی نیک مسئول دفتر معاونت 355 شماره تماس 37604070 - 025
مهدی محمودی کارشناس گروه های پژوهشی و کتابخانه 352
رحیم حاصلی کارشناس همکاری های علمی و انتشارات 356