کمیسیون موارد خاص
 
آیین نامه کمیسیون موارد خاص دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم ........................................................................................................................................................................................................