• برنامه کلاسی اعضای هیئت علمی
   

  ساعات حضور جناب آقای دکتر چهری  رئیس محترم در دانشکده در نیمسال دوم سال تحصیلی 98-97

  ساعات حضورجناب آقای دکتر اسمی معاونت محترم آموزشی و پژوهشی دردانشکده در نیمسال دوم  سال تحصیلی 98-97

  ساعات حضور سرکار خانم دکتر نریمانی عضو محترم هیات علمی  در دانشکده در نیمسال دوم  سال تحصیلی 98-97

  ساعات حضور جناب آقای دکتر اقبالی عضو محترم هیات علمی  در دانشکده در نیمسال دوم  سال تحصیلی 98-97

  ساعات حضور سرکار خانم دکتروحیدنیا عضو محترم هیات علمی  در دانشکده در نیمسال دوم  سال تحصیلی 98-97