• آموزش و پژوهش
   


  معاونت آموزشی و پژوهشی

  _____________________________________________________________________________________________________________  نام و نام خانوادگی: صمد اسمی

  پست الکترونیکی:
  esmi1589@gmail.com

  شماره تماس: 38360255-083 داخلی 105

  _____________________________________________________________________________________________________________

  جهت مشاهده اطلاعات اساتید دانشکده در نیمسال اول سال تحصیلی 98-97

  اینجا 

   کلیک نمایید .