• واحد پژوهش و فارغ التحصیلی
   


  کارشناس پژوهش و فارغ التحصیلان  نام و نام خانوادگی منظر نریمانی زاده 

  پست الکترونیکی : narimanimanzar@yahoo.com

  شماره تماس
  08338360255 داخلی 108

   

  **فرم های پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد از سال 95 به بعد

     دانلود فایل : فرم پ 6.pdf           حجم فایل 209 KB
     دانلود فایل : فرم پ 5.pdf           حجم فایل 253 KB
     دانلود فایل : فرم پ 4.pdf           حجم فایل 231 KB
     دانلود فایل : فرم پ 3.pdf           حجم فایل 282 KB
     دانلود فایل : فرم پ 2.pdf           حجم فایل 369 KB
     دانلود فایل : فرم پ 1.pdf           حجم فایل 299 KB
     دانلود فایل : 19.doc           حجم فایل 356 KB
     دانلود فایل : 17.doc           حجم فایل 356 KB
     دانلود فایل : 16.doc           حجم فایل 223 KB
     دانلود فایل : 15.doc           حجم فایل 354 KB
     دانلود فایل : 14.doc           حجم فایل 63 KB
     دانلود فایل : 13.doc           حجم فایل 361 KB
     دانلود فایل : 12.doc           حجم فایل 350 KB
     دانلود فایل : 11.doc           حجم فایل 357 KB
     دانلود فایل : 10.doc           حجم فایل 349 KB
     دانلود فایل : 9.doc           حجم فایل 216 KB
     دانلود فایل : 8.docx           حجم فایل 67 KB
     دانلود فایل : 7.doc           حجم فایل 360 KB
     دانلود فایل : 6.doc           حجم فایل 352 KB
     دانلود فایل : 5.doc           حجم فایل 353 KB
     دانلود فایل : 4.doc           حجم فایل 357 KB
     دانلود فایل : 3.doc           حجم فایل 355 KB
     دانلود فایل : 2.doc           حجم فایل 244 KB
     دانلود فایل : 1.doc           حجم فایل 219 KB
     دانلود فایل : ریز_موضوعات_اولویت_های_پژوهشی_دانشگاه.pdf           حجم فایل 757 KB
     دانلود فایل : آیین نامه نگارش و تدوین.pdf           حجم فایل 918 KB
     دانلود فایل : اولویت های پژوهشی دانشگاه.pdf           حجم فایل 239 KB