• ارتباط با اعضای هیئت علمی
   

   

  جنای آقای دکتر مجید چهری ریاست دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه

  ساعات حضور در دانشکده

  Pm.1364@yahoo.com

   

  جناب آقای دکتر صمد اسمی  معاونت آموزشی و پژوهشی دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه

  ساعات حضور در دانشکده

  esmi1589@gmail.com

   

  سرکار خانم دکتر زهره نریمانی هیئت علمی تمام وقت دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه

  ساعات حضور در دانشکده

  zohrehnarimani92@yahoo.com

  جناب آقای دکتر مسعود اقبالی هیئت علمی تمام وقت دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه

  ساعات حضور در دانشکده

  masood.eghbali89@gmail.com

  سرکار خانم دکتر فرحناز وحیدنیا هیئت علمی تمام وقت دانشکده علوم قرآنی کرمانشاه

  ساعات حضور در دانشکده