امروز: سه شنبه ٢٩ مهر ١٣٩٩

آخرين اخبار دانشکده

 • :

سايت نهاد مقام معظم رهبري دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم
وزارت علوم و تحقيقات پايگاه قرآني دانشجويي ايحاء

 •  

  -        نظارت بر حسن اجراي امور آموزشي ، پژوهشي ،‌فرهنگي ، دانشجويي، اداري و مالي عمراني و امور خدمات علمي و كليه ارتباطات داخلي و بين المللي دانشکده و هماهنگي واحدهاي مختلف و پاسخگويي به مراجع ذي صلاحيت.

  -        تعيين خط مشي اجرايي دانشکده در قالب سياست هاي علمي ،‌آموزشي و پژوهشي

  -        هدايت فعاليتهاي فرهنگي ،‌آموزشي ،‌پژوهشي ، اداري و مالي و عمراني دانشکده

  -        ارائه گزارش سالانه دانشکده به  سازمان دفتر مرکزی و هيات امنا

  -        نظارت بر حسن اجراي فعاليت هاي جاري دانشکده و پيگيري اشكالات و تخلفات احتمالي و ارجاع آنها به مقامات ذي‌صلاحيت

  -       اجراي مصوبات و آئين نامه ها و بخشنامه هاي صادر شده از سوي سازمان مرکزی-دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم قم

  -        ارائه پيشنهاد سياست ها ،‌اهداف و خط مشي ها براي طرح در جلسات

  -        ارائه پيشنهاد همكاري هاي علمي با ساير موسسات آموزشي يا پژوهشي داخلي و خارجي

  -        نمايندگي حقوقي دانشکده نزد مراجع ذي صلاحيت