امروز: جمعه ٠٧ آذر ١٣٩٩

آخرين اخبار دانشکده

 • :

سايت نهاد مقام معظم رهبري دانشگاه علوم و معارف قرآن کريم
وزارت علوم و تحقيقات پايگاه قرآني دانشجويي ايحاء

 •  

   

  نام و نام خانوادگی: سید معصوم حسینی

  تخصص:دکتری تخصصی تبلیغ

  سمت: رئیس دانشکده علوم قرآنی آمل- عضو هیات علمی

  پست الکترونیک: hosseini@quran.ac.ir

  شماره داخلی: 104

  نام و نام خانوادگی: سید عبدا... اصفهانی

  تخصص:دکتری معارف اسلامی

  سمت: معاون آموزش و پژوهش دانشکده علوم قرآنی آمل- عضو هیات علمی

  پست الکترونیک: esfehani-amol@quran.ac.ir

  شماره داخلی: 108

  نام و نام خانوادگی: سید قاسم حسینی

  تخصص:دکتری تفسیر و علوم قرآن

  سمت:عضو هیات علمی

  پست الکترونیک: hosseini-amol@quran.ac.ir

  شماره داخلی: 123

  نام و نام خانوادگی: جواد فرامرزی

  تخصص:دکتری علوم قرآن و حدیث

  سمت:عضو هیات علمی

  پست الکترونیک: faramarzi@quran.ac.ir

  شماره داخلی: 122

  نام و نام خانوادگی: سیده فاطمه سلیمی

  تخصص:دکتری زبان و ادبیات عرب

  سمت:عضو هیات علمی

  پست الکترونیک: salimil@quran.ac.ir

  شماره داخلی: 107