امروز: يکشنبه ٠٦ بهمن ١٣٩٨

آخرین اخبار دانشکده

 • :

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

 •  

  به ترتیب حروف الفبا

  دکتر جعفر بچاری داخلی 124
  دکتر رحمان عشریه داخلی 121
  دکتر سید علی میر آفتاب داخلی 156
  دکتر سید محمد نقیب داخلی 154
  دکتر عبدالرسول حسینی زاده داخلی 118
  دکتر علی اصغر شعاعی داخلی 148
  دکتر علی غضنفری داخلی 145
  دکتر علیرضا کاوند داخلی 158
  دکتر محمد اکبری داخلی 119
  دکتر مهدی باکوئی داخلی 157
  دکتر مهدی داوری داخلی 112
  دکتر مهدی عبداللهی پور داخلی 154
  دکتر هادی نصیری داخلی 120
  خانم دکتر آخوند داخلی 135