امروز: شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٨

آخرین اخبار دانشکده

  • :

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

  •  
     

    عسگر بابازاده اقدم

    رياست  دانشکده علوم قرآنی

      پست الکترونیک: askar.babazadeh@gmail.com