امروز: شنبه ١٠ آبان ١٣٩٩

آخرین اخبار دانشکده

  • :

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

  •  

    بغقب5فغث46غصئنث4قغثیقغفبلغع

    عهخغ7هقفقعقغثغفغهفهفهف685ف

    رامین عفیفی

    کارشناس اداری و مالی دانشکده