امروز: شنبه ١٠ اسفند ١٣٩٨

آخرین اخبار دانشکده

 • :

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

 •  

   

  دکتر محمد مهدی خواجه پور

  مدیر گروه دانشکده

  پست الکترونیک :dr.khpour@gmail.com

  فایل رزمه