امروز: شنبه ١٠ آبان ١٣٩٩

آخرین اخبار دانشکده

 • :

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

 •  

   

  کارشناس اداری و مالی   نام و نام خانوادگی سید احمد میرمحمدی

  پست الکترونیکی : 

  شماره تماس03532331778 :  داخلی 240