• ارتباط با ریاست دانشکده
   

   

   

   

  ردیف

  نام و نام خانوادگی

  سمت

  شماره تماس

  آدرس ایمیل

  1

  مجید چهری

  ریاست دانشکده

  08338360255-داخلی 104

  Pm.1364@yahoo.com