جستجوگر شماره تماس
 

فرم جستجو
  
  
 و  يا


نام و نام خانوادگی پست سازمانی شماره مستقیم شماره داخلی دانشکده کدشهر
احمد امیدوار معاون آموزش و پژوهش 46342044 104 خمين 86
سامان اسماعیلی یگانه کارشناس آموزشی 46342044 103 خمين 86
مسعود شریفی کارشناس دانشجویی فرهنگی 46342044 106 خمين 86
محمدرضا باقری فرد کارشناس فرهنگی و کانون قرآن و عترت 46342044 108 خمين 86
محمدرضا باقری مفرد کارشناس برنامه ریزی راهبردی، آمار و فناوری 46342044 108 خمين 86
حفاظت فیزیکی حفاظت فیزیکی 46342044 101 خمين 86
محمد فاتحی رئیس دانشکده 44221960 101 سبزوار 51
مهدی صانعی مسئول دفتر ریاست، روابط عمومی و دبیرخانه 44221960 101 سبزوار 51
مریم بلالی کارشناس اداری و مالی 44221960 102 سبزوار 51
مهدی صانعی کارشناس فرهنگی و کانون قرآن و عترت 44221960 101 سبزوار 51
صفیه زرقانی کارشناس دانشجویی فرهنگی 44221960 111 سبزوار 51
سیدمهدی قزی کارشناس برنامه ریزی راهبردی، آمار و فناوری 44221960 114 سبزوار 51
مژگان بروجردی کارشناس آموزشی 44221960 104 سبزوار 51
مژگان بروجردی کارشناس پژوهشی 44221960 104 سبزوار 51
حسین محمدیان کارشناس کتابخانه 44221960 112 سبزوار 51
حفاظت فیزیکی حفاظت فیزیکی 44221960 113 سبزوار 51
محمود شریعتمدار طهرانی رئیس دانشکده 32300268 10 شاهرود 23
محمد علی رحیمی مسئول دفتر ریاست، روابط عمومی و دبیرخانه 32300268 10 شاهرود 23
محمدرضا جلالی معاون توسعه مدیریت و منابع 32300268 11 شاهرود 23
معصومه علی محمدی کارشناس اداری و مالی 32300268 25 شاهرود 23
محمد اسماعیل صالحی زاده معاون آموزش و پژوهش 32300268 12 شاهرود 23
محمد حسین بسطامی کارشناس آموزشی 32300268 21 شاهرود 23
ابراهیم رجبی کارشناس پژوهشی 32300268 20 شاهرود 23
محمدحسین عجمی کارشناس دانشجویی فرهنگی 32300268 17 شاهرود 23
سعید رجبی کارشناس برنامه ریزی راهبردی، آمار و فناوری 32300268 18 شاهرود 23
حفاظت فیزیکی حفاظت فیزیکی 32300268 40 شاهرود 23
لطف الله خراسانی رئیس دانشکده 35240904 35240904 دامغان 23
عطاءالله یحیی مسئول دفتر ریاست، روابط عمومی و دبیرخانه 35240904 35240904 دامغان 23
عطاءالله یحیی کارشناس آموزشی 35240904 35240904 دامغان 23
عطاءالله یحیی کارشناس برنامه ریزی راهبردی، آمار و فناوری 35240904 35240904 دامغان 23
سید ابوالفضل شمسی پور کارشناس اداری و مالی 35240905 35240905 دامغان 23
محسن محزون کارشناس دانشجویی فرهنگی 35240904 35240904 دامغان 23
روح الله ملک زاده کارشناس پژوهشی 35240905 35240905 دامغان 23
حفاظت فیزیکی حفاظت فیزیکی 35240905 35240905 دامغان 23
سید کریم خوب بین خوش نظر رئیس دانشکده 33338301 15 ملاير 81
حسین مقدس معاون توسعه مدیریت و منابع 33350073 14 ملاير 81
مهدی غیاثوند کارشناس اداری و مالی 33338302 24 ملاير 81
فروزان کردی وند كارشناس دانشجويي 33350072 23 ملاير 81
محمدرضا محمدی پیام معاون آموزش و پژوهش 33350073 12 ملاير 81
زهرا انتظاری کارشناس آموزشی 33350072 23 ملاير 81
کامبیز جعفری جوزانی کارشناس پژوهشی 33350071 22 ملاير 81
فروزان کردی وند کارشناس فرهنگی و کانون قرآن و عترت 33350072 22 ملاير 81
شهرام ناظری کارشناس برنامه ریزی راهبردی، آمار و فناوری 33338302 21 ملاير 81
مریم عباسی کارشناس کتابخانه 33338302 27 ملاير 81
حفاظت فیزیکی حفاظت فیزیکی 33338302 17 ملاير 81
علی غضنفری رئیس دانشکده 37771551 145 قم 25
مهدی مهدوی شعار مسئول دفتر ریاست، روابط عمومی و دبیرخانه 37771551 145 قم 25
سید خضرالله موسوی معاون توسعه مدیریت و منابع 37772454 132 قم 25
مجتبی روحانی نیا کارشناس اداری و مالی 37780881 146 قم 25
مهدی باکویی معاون آموزش و پژوهش 37780159 112 قم 25
سید جعفر میربخشی کارشناس آموزشی 37780150 115 قم 25
علی جوازان کارشناس تحصیلات تکمیلی 37772191 114 قم 25
سید ادریس ناصری کارشناس پژوهشی 37780150 142 قم 25
طاهره الفتی کارشناس کتابخانه 37780150 129 قم 25
سعید قدیمی کارشناس برنامه ریزی راهبردی، آمار و فناوری 37780150 123 قم 25
محمدحسین بقایی کارشناس حراست 37772920 141 قم 25
مهدی رجبی و روح الله چهره قانی مسوول خوابگاه برادران 32926663 32926663 قم 25
مرادی مسوول خوابگاه خواهران 32939322 32936322 قم 25
حفاظت فیزیکی حفاظت فیزیکی 37780150 111 قم 25
محمد قاسم احمدی رئیس دانشکده 38360620 101 كرمانشاه 83