دوشنبه ٢٤ تير ١٣٩٨

صفحه دانشکده ها / هیئت علمی دانشکده ها

 

فرم جستجو
  
  
  
 و  يا


دانشکده نام نام خانوادگی نوع استخدام عنوان مسئولیت / پست عکس
اصفهان محمدوحيد شيخ بهائي هيات علمي بورسيه  
اصفهان حسين غفوري هيات علمي بورسيه  
اصفهان نفيسه آذربايجاني هيات علمي بورسيه  
اصفهان رضا سعادت نيا هيأت علمي پيماني معاون آموزشی و پژوهشی
ايلام فرحناز وحيدنيا هيات علمي بورسيه  
ايلام مسعود اقبالي هيأت علمي پيماني  
آمل سيدعبدلله اصفهاني هيأت علمي پيماني معاون آموزشی و پژوهشی
آمل سيدقاسم حسيني هيأت علمي پيماني  
آمل سيدمعصوم حسيني هيأت علمي پيماني رییس دانشکده
آمل سيده فاطمه سليمي هيأت علمي پيماني  
آمل جواد فرامرزي هيأت علمي پيماني  
بجنورد مرتضي چراغچي باشي استانه هيات علمي بورسيه  
بجنورد علي آهنگ هيأت علمي پيماني معاون آموزشی و پژوهشی
بجنورد مهدي آريان فر هيأت علمي پيماني معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی
بجنورد عباسعلي حسن پور مقدم هيأت علمي پيماني مدیر گروه
تهران حميد حسن زاده اصفهاني قرارداد همکاري علمي  
تهران علي محمدي آشناني هيأت علمي پيماني  
تهران زهره اخوان مقدم هيأت علمي پيماني  
تهران عظيم عظيم پور مقدم هيأت علمي پيماني معاون آموزشی و پژوهشی
تهران علي غضنفري هيأت علمي پيماني رییس دانشکده