معاونت دانشجویی فرهنگی / دانستنی ها

 

كميسيون بررسي موارد خاص در دانشگاهها و موسسات آموزش عالي تشكيل مي گردد تا با رعايت مفاد آيين نامه مربوطه  فقط به وضعيت تحصيلي دانشجوياني كه مورد خاص تشخيص داده مي شوند رسيدگي و راي نهايي صادر نمايد.

موارد خاص به وضعيت دانشجوياني گفته مي شود كه جريان تحصيل آنان به خاطر عللي خارج از اداره و اختيار آنها كه در تحصيل‌شان موثر بوده با مشكل مواجه گرديده و حل آن با مقررات و آيين نامه هاي موجود ممكن نيست و رسيدگي به مشكلات تحصيلي آنها وارائه راه حل منطقي به بررسي بيشتر و قضاوت دقيق‌تر همه جانبه نياز داشته باشد.

لذا به جهت کمک به این‌گونه دانشجویان آنها می بایست ابتدا در سامانه کمیسیون وزارت علوم ثبت نام نموده و پس ازتکمیل ثبت نام و اخذ کد رهگیری از سامانه، با مراجعه به کارشناس آموزشی دانشکده و ارسال آن به دفتر مرکزی دانشگاه، منتظر اعلام رای کمیسیون موارد خاص در مورد ادامه تحصیل خود باشند. این کمیسیون هرماهه در دفتر مرکزی دانشگاه تشکیل جلسه داده و در مورد پرونده های مطروحه اعلام نظر می نماید.