بستن

سه شنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٨
اخبار > ابلاغ مصوبه ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﻤﮏ‌ﻫﺰﻳﻨﻪ تحصیلی ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﺎﻥ ﻭ ﻗﺎﺭﻳﺎﻥ دانشجو
 


  چاپ        ارسال به دوست

ابلاغ مصوبه ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﻤﮏ‌ﻫﺰﻳﻨﻪ تحصیلی ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﺎﻥ ﻭ ﻗﺎﺭﻳﺎﻥ دانشجو

به گزارش ایحا به نقل از مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبه ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺁﻳﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﻳﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﻳﻨﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﻳﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﺎﻥ ﻭ ﻗﺎﺭﻳﺎﻥ ﻗﺮﺁﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۸ برای اجراء به سازمان اوقاف و امور خیریه ابلاغ شد.


متن کامل این مصوبه که توسط رئیس جمهور ابلاغ شده به شرح ذیل است:

ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻭﻗﺎﻑ ﻭ ﺍﻣﻮﺭﺧﻴﺮﯾﻪ
ﺩﺭ ﺍﺟﺮﺍی ﻣﺎﺩﻩ۴ ﺁﯾﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﮐﻤﮏ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺣﺎﻓﻈﺎﻥ ﻭ ﻗﺎﺭﯾﺎﻥ ﻣﺼﻮﺏ ﺟﻠﺴﻪ ٧٣ ﻣﻮﺭﺥ ۱۳۹۶/۸/۶ ﺷﻮﺭﺍی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺮﺁﻧﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻭﺍﮔﺬﺍﺭی ﺍﺧﺘﻴﺎﺭ ﺑﻪﺭﻭﺯﺭﺳﺎﻧﯽ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺍﯾﻦ ﻣﺼﻮﺑﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻊ ﻣﺸﻮﺭﺗﯽ، ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎﺩ ﻣﺮﮐﺰ ﺍﻣﻮﺭ ﻗﺮﺁﻧﯽ ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺍﻭﻗﺎﻑ ﻭ ﺧﻴﺮﯾﻪ، ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺯﯾﺮ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۸ ﺩﺭ ﺁﯾﻴﻦﻧﺎﻣﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﺪ:


١. ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﯾﮏ ﻣﺎﺩﻩ ﯾﮏ؛ ﺩﺭﺻﺪ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺩﺭ ﺭﺩﯾﻒ ﺩﻭﻡ ﻭ ﺳﻮﻡ ﺟﺪﻭﻝ ﺍﺯ ۹۰ و ۸۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺑﻪ ۱۰۰ ﺩﺭﺻﺪ ﺍﻓﺰﺍﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ.
٢. ﺩﺭ ﺑﻨﺪ ﺷﺸﻢ ﻣﺎﺩﻩ ﯾﮏ؛ ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺩﺭ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﻣﻘﺎﻁﻊ ﺗﺤﺼﻴﻠﯽ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۸ ﭘﺎﻧﺰﺩﻩ ﺩﺭﺻﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻝ ۱۳۹۷ ﺍﻓﺰﻭﺩﻩ ﺷﺪ.
٣. ﺑﻨﺪ ﺳﻮﻡ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﻭﻡ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺻﻮﺭﺕ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮐﺮﺩ: «ﻫﻨﮕﺎﻡ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﻌﺪﻝ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ، ﺍﮔﺮ ﻣﻌﺪﻝ ﺍﻋﻼﻣﯽ ﮐﻤﺘﺮ ﺍﺯ ۱۶ ﺑﺎﺷﺪ، ۱۰ درصد ﺑﻪ ﺍﺯﺍی ﻫﺮ ﯾﮏ ﻧﻤﺮﻩ ﭘﺎﯾﻴﻦﺗﺮ ﺍﺯ ۱۶ ﺍﺯ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻫﻤﺎﻥ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ ﮐﻪ ﻣﻌﺪﻝ ﺁﻥ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻩ ﮐﺴﺮ ﻣﯽﺷﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﺴﺎﺏ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮ ﻭﺍﺭﯾﺰ ﺷﺪﻩ ﺑﺎﺷﺪ ﺍﺯ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝﻫﺎی ﺑﻌﺪی ﮐﺴﺮ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﺻﻮﺭﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺪﻝ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺍﺯ ۱۶ ﺑﺎﺷﺪ ۱۰ درصد ﺑﻪ ﺍﺯﺍی ﻫﺮ ﯾﮏ ﻧﻤﺮﻩ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺍﺯ ۱۶ ﺑﻪ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﺧﻮﺍﻫﺪ ﺷﺪ».
۵ . ﺑﻪ ﺑﻨﺪ ﭼﻬﺎﺭ ﺍﺯ ﻣﺎﺩﻩ ﺩﻭ ﺍﯾﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮﺍﺕ ﺍﻟﺤﺎﻕ ﺷﺪ: «ﺑﻪ ﺳﻘﻒ ﺗﻌﺪﺍﺩ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝﻫﺎی ﭘﺮﺩﺍﺧﺘﯽ ﺩﺭ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﻭ ﺩﮐﺘﺮی ﻭ ﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳﯽ ﺍﺭﺷﺪ ﯾﮏ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ ﻣﺸﺮﻭﻁ ﺑﻪ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺍﻋﺘﺒﺎﺭ ﺍﺯ ﺳﻮی ﺳﺎﺯﻣﺎﻥ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮﺩ. ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺷﻬﺮﯾﻪ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝ ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻥ ﻣﺎﺯﺍﺩ ﺑﺮ ﺳﻘﻒ ﻧﻴﻤﺴﺎﻝﻫﺎی ﭘﺮﺩﺍﺧﺖ ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ ﺍﺳﺖ».


گفتنی است، این مصوبه در جلسه یکصد و سوم مجمع ﻣﺸﻮﺭﺗﯽ ﺷﻮﺭﺍی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻗﺮﺁﻧﯽ در تاریخ دهم شهریورماه امسال به تصویب رسیده است.


١٠:٤١ - شنبه ٦ مهر ١٣٩٨    /    عدد : ٣٩٢٢    /    تعداد نمایش : ٦٢٧


برای این خبر نظری ثبت نشده است
نظر شما
نام :
ايميل : 
*نظرات :
متن تصویر را وارد کنید:
 

خروج