معاونت پژوهش / آیین نامه ها، فرم ها و دستورالعمل ها

 

آیین نامه های پژوهشی معاونت پژوهش دانشگاه :

 

آیین نامه جامع پژوهشی دانشگاه
دریافت آیین نامه ( PDF )
آیین نامه ارتقاء مرتبه اعضای هیئت علمی دانشگاه
دریافت آیین نامه ( PDF )
نظام پیشنهادی تحقیق پایان نامه کارشناسی
دریافت آیین نامه ( PDF )
نظام پیشنهادی تحقیق پایان نامه کارشناسی ارشد
دریافت آیین نامه ( PDF )
آیین نامه انتشارات
دریافت آیین نامه ( PDF )