امروز: شنبه ١٠ آبان ١٣٩٩

آخرین اخبار دانشکده

 • :

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

 •  

   

   

  ردیف    نام   نام  خانوادگی    برنامه کلاسی
  1 عسگر بابازاده

  مشاهده و دریافت

  2 حسین  خانی

  مشاهده و دریافت

  3 نوروز امینی

  مشاهده و دریافت

  4 معصومه  قنبرپور

  مشاهده و دریافت