امروز: شنبه ٠٣ اسفند ١٣٩٨

آخرین اخبار دانشکده

 • :

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

 •  

   

   

   

   

   

   

  حسین خانی کلقای
  معاونت آموزشی و پژوهش دانشکده

  پست الکترونیک:

  khani.kalgay@gmail.com

  فایل رزومه