امروز: چهارشنبه ٢٣ آبان ١٣٩٧

آخرین اخبار دانشکده

 • :

سایت نهاد مقام معظم رهبری دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم
وزارت علوم و تحقیقات پایگاه قرآنی دانشجویی ایحاء

 •  

     
  عسگر بابازاده اقدم
  معاون آموزشی و پژوهشی و
  هیات علمی دانشکده علوم قرآنی
    پست الکترونیک: askar.babazadeh@gmail.com