اداره امور فنی

اداره امور فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی

اداره امور فنی و نظارت بر طرح های عمرانی: وظیفه این اداره نظارت بر طرح‌های عمرانی، تهیه پلان‌ها و نقشه‌های مورد نیاز، تعمیرات عمرانی و سرمایه گذاری است.

تنظیمات قالب