محورها

محورهای فراخوان
مطالعات تفسیر تطبیقی قرآن کریم؛
مطالعات علوم انسانی قرآن بنیان؛
مطالعات ادبی و زبان شناختی قرآن کریم؛
مطالعات شبهه شناسی و تاویلات قرآنی؛
 مطالعات نظام سازی قرآنی،‌حکمرانی اسلامی و آینده پژوهی. 

تنظیمات قالب