معاونت توسعه

معاونت توسعه و مدیریت منابع دارای سه بخش مدیریت اداری، مدیریت مالی و اداره امور فنی و نظارت بر طرح‌های عمرانی است که هر کدام از این ادارات با توجه به شرح وظایف ابلاغ شده به فعالیت مشغولند.

 

معاونت توسعه

تنظیمات قالب